مدیریت انجام پروه های صنعتی با استفاده از امکانات خارج کارگاه

با توجه به آشنائی و ارتباط گسترده با ارائه دهندگان خدمات فنی درداخل و خارج از کشوردر حوزه های ماشینکاری ، عملیات حرارتی ، انواع سنگکاری ، انواع تستهای مکانیکی و متالورژیکی ، انواع دنده تراشی و سنگ زنی دندها ، انواع پوششها ، جوشکاری ، تهیه مواد اولیه و ابزار های خاص ، خدمات اندازه گیری دقیق CMM این واحد امکان مدیریت و انجام پروژه های صنعتی با استفاده از امکانات خارج از کارگاه را دارا میباشد